SKATTERÅDET: ET SELSKABS KØB AF BITCOIN VAR ERHVERVSMÆSSIGT BEGRUNDET

SKATTERÅDET: ET SELSKABS KØB AF BITCOIN VAR ERHVERVSMÆSSIGT BEGRUNDET

SKATTERÅDET: ET SELSKABS KØB AF BITCOIN VAR ERHVERVSMÆSSIGT BEGRUNDET

 Skatterådet har netop offentliggjort et bindende svar om, at et selskabs køb af bitcoin som afdækning mod inflation samt bankernes negative renter var erhvervsmæssigt begrundet. Skatterådet bekræftede således, at selskaber under de rette omstændigheder har mulighed for at erhverve bitcoin som reserve uden risiko for maskeret udlodning.

BAGGRUND

Det er altid relevant at vurdere, om et selskabs erhvervelser er erhvervsmæssigt begrundede. Alternativt kan der være tale om maskeret udbytte.

Denne vurdering er særligt relevant, når der er tale om et selskabs erhvervelse af kryptovaluta, da praksis på området hidtil har været beskeden.

Skattemyndighederne har i få ikke-offentliggjorte afgørelser og én offentliggjort afgørelse vurderet, at et selskabs erhvervelser af bitcoins i de konkrete tilfælde ikke var erhvervsmæssigt begrundet. Dette har således hidtil være formodningen indtil nu, hvor Skatterådet i en principiel afgørelse har vurderet, at et selskabs køb af bitcoins var erhvervsmæssigt begrundet.

SAGEN KORT

Der er endnu ingen konkrete lovgivningsmæssige initiativer, der indikerer, hvordan kryptovaluta fremadrettet vil blive behandlet skattemæssigt.

Spørger i sagen er som privatperson enekapitalejer i et holdingselskab, som er enekapitalejer af et driftsselskab. Driftsselskabet forestår programmering og udvikling indenfor software løsning. Spørger er ligeledes direktør i begge selskaber.

Spørgsmålet går herefter på, om driftsselskabets allerede foretagne køb af bitcoins er erhvervsmæssigt begrundet.

Selskabet har en erhvervskonto, hvor der i øjeblikket er en negativ indlånsrente. Spørger ønskede at undgå denne negative indlånsrente samt modvirke inflation i den danske krone ved at konvertere en del af indestående på firmakontoen til bitcoin. Spørgsmålet var således, om den konkrete disposition var erhvervsmæssigt begrundet eller ej.

SKATTESTYRELSENS INDSTILLING OG BEGRUNDELSE

Skattestyrelsen bemærker, at bitcoin ikke er en officiel valuta, men derimod skal anses som en formuegenstand, hvorfor beskatningen skal foretages efter statsskattelovens §§ 4-5. Beskatningen skal derfor afgøres efter, hvorvidt erhvervelsen er sket i spekulationsøjemed.

Dermed bekræfter Skatterådet også, at selskabers gevinster på bitcoin skal beskattes efter samme regler som for privatpersoner (og dermed ikke efter reglerne om lagerbeskatning).

Skatterådet vurderede, at den konkrete erhvervelse af bitcoin var erhvervsmæssigt begrundet. Ved afgørelsen heraf lagde rådet vægt på, at det forhold, at et aktiv anses for et spekulationsaktiv ikke i sig selv bevirker, at aktivet automatisk anses for anskaffet i aktionærens interesse. Det vil sige, at et selskab kan besidde spekulationsaktiver, uden at dette i sig selv medfører, at der som konsekvens heraf sker beskatning af maskeret udlodning hos aktionæren.

Skattestyrelsen bemærkede endvidere, at selskabet i nærværende sag ønskede at modvirke negative renter samt forringelse af kronen, hvorfor der er tale om en form for erhvervsmæssig risikodækning.

VORES VURDERING

Skatterådets afgørelse er interessant af flere årsager. Dels er den interessant, fordi den bekræfter, at selskabers køb af bitcoin skal behandles skattemæssigt på samme måde som privatpersoner, dels fordi den bekræfter, at den konkrete erhvervelse af bitcoins var erhvervsmæssigt begrundet. Det åbner en mulighed for selskaber til at undgå negative indlånsrenter ved enten at erhverve kryptovalutaer som bitcoin og dermed være eksponeret i kursændringerne, eller at erhverve kryptovaluta som eksempelvis stablecoins, som har til hensigt at være stabil over for en fiatvaluta som eksempelvis den amerikanske dollar.

Du kan læse Skattestyrelsens afgørelse her.

SAMAR LAW FØLGER MED

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta følger Samar Law tæt med i praksis vedrørende beskatning af kryptovaluta. Vi har stor erfaring i at føre sager hos alle instanser hos skattemyndighederne samt generel rådgivning i sager om beskatning af kryptovaluta. Ønsker du rådgivning om beskatning af kryptovaluta, opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.