NYE REGLER OM BITCOIN OG SKAT PÅ VEJ

NYE REGLER OM BITCOIN OG SKAT PÅ VEJ

NYE REGLER OM BITCOIN OG SKAT PÅ VEJ

 Skatteministeren har netop igennem et kommissorium bedt Skattelovrådet om at vurdere de nuværende regler for beskatningen af kryptovalutaer som bitcoin. Det er første initiativ mod implementeringen af et særligt regelsæt, der skal gælde for den skattemæssige behandling af kryptovaluta og skat. Vi redegør nedenfor for kommissoriet og vurderer dets betydning for fremtiden. 

BAGGRUND

Efter gældende ret beskattes bitcoin og andre kryptovalutaer i henhold til statsskatteloven. Det har i praksis medført en række uhensigtsmæssigheder, eksempelvis den asymmetriske beskatning, hvorefter gevinster i spekulationstilfælde beskattes som personlig indkomst (op til ca. 57 %), og tab udløser et ligningsmæssigt fradrag (ca. 27 %). Det har resulteret i, at visse personer har opnået en effektiv skatteprocent på over 100 % på deres handler med kryptovalutaer.

Hertil kommer, at erfaringerne fra Skattestyrelsen viser, at 67 % ikke har oplyst deres gevinster og tab på kryptovaluta korrekt, hvilket kan skyldes den nuværende uklare retsstilling på området.

Derudover har Skatterådet udtrykt bekymring over det forhold, at det er vanskeligt for skattemyndighederne at kontrollere, om gevinster fra salg af kryptovaluta oplyses til skattemyndighederne. Vanskeligheden skyldes især, at der efter de gældende regler ikke er en indberetningspligt for handelsplatforme med kryptovaluta eller andre aktører på markedet.

Det har nu fået skatteministeren til at bede Skattelovrådet om at undersøge, om en mere hensigtsmæssig retsstilling vil kunne opnås gennem særlovgivning såsom kursgevinstloven eller anden specifik lovgivning.

HVILKE LOVÆNDRINGER KAN VI FORVENTE?

Der er endnu ingen konkrete lovgivningsmæssige initiativer, der indikerer, hvordan kryptovaluta fremadrettet vil blive behandlet skattemæssigt.

Konkret har skatteministeren anmodet Skattelovrådet om at belyse og redegøre for beskatningen af kryptovalutaer ud fra følgende:

  • Skattelovrådet anmodes om at kortlægge, hvilke skattemæssige udfordringer den gældende beskatning af finansielle kryptoaktiver giver, herunder om der er skattemæssige forskelle mellem de forskellige typer finansielle kryptoaktiver. I denne kortlægning kan bl.a. inddrages de bekymringer, som Skatterådet har udtrykt. Disse bekymringer angår bl.a. manglende kontrolbeføjelser for skattemyndighederne, men også at visse tab på kryptovaluta kan udløse tabsfradrag.
  • Skattelovrådet anmodes om på baggrund af kortlægningen at udarbejde anbefalinger, der kan bidrage til at sikre en afbalanceret beskatning, som tager højde for karakteren af handel med finansielle kryptoaktiver, og som kan gøre det lettere at betale den korrekte skat. Anbefalingerne bør indeholde en samlet vurdering af positive og negative virkninger af potentielle forslag og virkningerne på de offentlige finanser. Som en del af dette arbejde bedes en vurdering af beskatning efter reglerne i kursgevinstloven inddraget.
  • Endeligt bedes Skattelovrådet kommentere på det forventede direktivforslag om indberetning og udveksling af oplysninger i relation til finansielle kryptovalutaer.

Der lægges altså op til, at Skattelovrådet – der er et uafhængigt og stående udvalg – skal granske hele området og vurdere, hvordan reguleringen fremadrettet skal indrettes.

ØGEDE KONTROLBEFØJELSER

Skattemyndighedernes erfaringer viser, at det er vanskeligt at kontrollere, om gevinster fra salg af kryptovaluta oplyses korrekt til skattemyndighederne. Det skyldes, at der ikke er nogen indberetningspligt for de handelsplatforme, hvor der handles kryptovaluta.

Med henblik på at imødekomme dette arbejdes der på nuværende tidspunkt i OECD på at skabe et internationalt samarbejde om indberetning og udveksling af oplysninger i relation til kryptovaluta.

Derudover forventes EU Kommissionen også at fremsætte et direktivforslag om det samme.

Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er tale om en harmonisering af skattereglerne vedrørende kryptovaluta mellem medlemslandene i EU, men snarere en øget mulighed for kontrol igennem et samarbejde mellem landene.

Der vil derfor komme øget kontrolmuligheder for de nationale skattemyndigheder i hele EU til sikring af, at skattegevinster indberettes korrekt.

HVORNÅR KAN VI FORVENTE NYE REGLER PÅ OMRÅDET?

Skattelovrådet skal senest medio 2023 foretage afrapportering til skatteministeren. Denne afrapportering skal indeholde udkast til eventuelle lovændringer i overensstemmelse med Skattelovrådets anbefalinger.

Dette indikerer, at der senest medio 2023 vil blive fremlagt forslag til lovændringer. Der er dermed en vis sandsynlighed for, at eventuelle nye regler på området vil blive vedtaget og træde i kraft umiddelbart herefter.

Skatteministeriets kommissorium kan tilgås her.

Samar Law følger naturligvis udviklingen tæt.