SKATTESTYRELSEN ANERKENDER PRAKSISÆNDRING OG ÅBNER FOR GENOPTAGELSE AF KRYPTOSAGER

SKATTESTYRELSEN ANERKENDER PRAKSISÆNDRING OG ÅBNER FOR GENOPTAGELSE AF KRYPTOSAGER

SKATTESTYRELSEN ANERKENDER PRAKSISÆNDRING OG ÅBNER FOR GENOPTAGELSE AF KRYPTOSAGER

Der er godt nyt til de personer, der er blevet beskattet af ”udokumenterede indsætninger” eller på basis af en dagskurs af kryptovaluta. Skatteministeren har netop i to svar til Skatteudvalget anerkendt, at der er tale om henholdsvis en forkert praksis og en praksisændring. Disse forhold fører nu til et styresignal, som vil give de berørte borgere adgang til en ekstraordinær genoptagelse af deres sager hos Skattestyrelsen.

21. februar 2024

Indledende bemærkninger

Skatteministeren har den 20. februar 2024 svaret på to spørgsmål til Skatteudvalget vedrørende Skattestyrelsens praksis omkring opgørelse af gevinster og tab på kryptovaluta. I svarene anerkender skatteministeren, at der er sket en praksisændring i Skattestyrelsens opgørelse af gevinster og tab. Vi forklarer i denne nyhed, hvad svarene konkret betyder, og hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at få sin sag genoptaget. Denne nyhed bliver også opdateret, så snart Skatteministeriet deler det relevante styresignal.

Praksisændring af opgørelse af beløb ved krydshandler

Hvis man vekslet kryptovaluta til eller fra fiatmidler som DKK eller EUR, er det simpelt at opgøre værdien af de købte eller solgte kryptovaluta. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man skal opgøre værdien af kryptovaluta ved såkaldte ’krydshandler’, dvs. vekslinger mellem kryptovaluta.

Frem til efteråret 2022 anvendte Skattestyrelsen én dagskurs per kryptovaluta. Det vil med andre ord sige, at Skattestyrelsen ikke i sin opgørelse tog højde for, at værdien af en kryptovaluta kunne ændre sig i løbet af en dag. Hvis man havde erhvervet en kryptovaluta til en pris, der var højere end den dagskurs, Skattestyrelsen anvendte for den pågældende dag, ville man blive beskattet af en ikke-reel fortjeneste og vice versa, hvis man havde erhvervet en kryptovaluta til en pris, der var lavere end dagskursen.

Denne praksis blev ændret i efteråret 2022, hvor man ikke længere anvendte én dagskurs per kryptovaluta, men anvendte den faktiske kurs. Efter ombudsmandens praksis skal den slags praksisændringer offentliggøres, og der skal være mulighed for at få genoptaget sin sag efter den nye praksis.

Det er denne praksisændring, skatteministeren nu erkender skulle have været offentliggjort. Skatteministeren skriver endvidere, at der efter styresignalet vil være mulighed for at få genoptaget sin sag.

Behandling af ’udokumenterede indsætninger’

Anskaffelsessummen ved udokumenterede indsætninger blev frem til efteråret 2022 opgjort til 0 kr. Udokumenterede indsætninger skal forstås som udokumenterede erhvervelser af kryptovaluta, hvor borgeren ikke har dokumenteret anskaffelsestidspunktet, anskaffelsesmåden eller anskaffelsessummen. I praksis opstår der hyppigt udokumenterede indsætninger. Det kan eksempelvis være, hvis der handles mellem private, eller en person overfører kryptovaluta fra én handelsplatform til den anden uden at kunne dokumentere, at vedkommende var ejer af kryptovalutaerne på den første handelsplatform.

I efteråret 2022 indførte Skattestyrelsen dog en ny metode i forbindelse med udokumenterede indsætninger og ændrede således deres praksis. Skattestyrelsen kunne nu indhente oplysninger, der gjorde det muligt at opgøre kursen på det præcise indsætningstidspunkt, hvilket dannede grundlag opgørelsen af anskaffelsessummen. Konkret betød det, at Skattestyrelsen vurderede, at man skulle beskattes af værdien af sine udokumenterede indsætninger på anskaffelsestidspunktet.

Nu anerkender skatteministeren imidlertid, at denne praksisændring omkring udokumenterede indsætninger er i strid med skattemyndighedernes egen praksis. Baggrunden herfor er, at Landsskatteretten har fastslået, at anskaffelsessummen i stedet skal opgøres til 0 kr., når der er tale om en udokumenteret indsætning.

Der skal således ikke ske beskatning af værdien af udokumenterede indsætninger på anskaffelsestidspunktet, idet denne sættes til 0 kr. Beskatningen flyttes med andre ord fra indsætningstidspunktet til salgstidspunktet af den udokumenterede indsætning.

Eksempel på, hvordan praksisændringen kommer til udtryk

Hvis person A den 1. januar 2022 har en udokumenteret indsætning på 1 bitcoin, som er 100.000 kr. værd, skal A beskattes af en fortjeneste på 100.000 kr. for indkomståret 2022.

Hvis A den 1. februar 2022 sælger sin bitcoin for 300.000 kr., skal han ydermere beskattes af en gevinst på 200.000 kr. for indkomståret 2022.

Konkret betyder den nye praksis således, at man skubber beskatningstidspunktet til salgstidspunktet og ikke – som hidtil – indsætningstidspunktet.

I eksemplet ovenfor vil A derfor ikke skulle beskattes på indsætningstidspunktet af 1 bitcoin, men derimod først ved salget heraf, hvor der således skal ske beskatning af hele fortjenesten på 300.000 kr., da anskaffelsessummen er opgjort til 0 kr. Hvis A enten ikke havde solgt sin bitcoin i 2022 som i eksemplet ovenfor, men derimod i 2023, skulle der først ske beskatning i 2023, hvilket ville medføre en lavere renteomkostning på den ikke-afholdte skat. Hvis A derimod slet ikke har solgt sin bitcoin, ville der ikke være nogen skattemæssig forpligtelse.

Den nye praksis har således særlig betydning for de personer, der ikke har realiseret deres udokumenterede indsætning, da disse således heller ikke beskattes (endnu), ligesom den har betydning for dem, der er blevet opkrævet renter for beskatningen på indsætningstidspunktet. Endelig har den nye praksis betydning for de personer, der har solgt deres udokumenterede indsætning med et tab. Det skyldes, at tabet alene udløser et ligningsmæssigt fradrag (~27%), mens gevinster beskattes som personligt indkomst (~57%).

Hvordan skal man forholde sig, hvis man ønsker sin sag genoptaget?

Man kan som udgangspunkt ikke få genoptaget en afgørelse, ligesom at man efter skatteforvaltningslovens § 26 senest kan foretage ændringer af sin skat 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Der gælder imidlertid en undtagelse herfor i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, hvorefter der kan ske ekstraordinær genoptagelse ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Skatteministeren har i sine svar til Skatteudvalget meddelt, at han vil udsende et styresignal omkring praksisændringen og genoptagelse af sagerne.

Vi forventer, at Skatteministeriet snarest vil udsende styresignalet på dets hjemmeside. Skattestyrelsen skal af egen drift genoptage de sager, som kan identificeres, og som er til gunst for borgerne. En berørt borger kan også begære sagen genoptaget efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse. Det er imidlertid vigtigt at iagttage tidsfristerne herfor.

Hvis man ønsker at læse spørgsmålene og Skatteministerens svar, henvises der til spørgsmål nr. 120 (link) og 121 (link).

Kontakt os i dag

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende den skattemæssige behandling af kryptovaluta. Ønsker du rådgivning om beskatning af kryptovaluta, opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.