FØRSTE DOM OM SKAT AF BITCOIN

FØRSTE DOM OM SKAT AF BITCOIN

FØRSTE DOM OM SKAT AF BITCOIN

 Vestre Landsret har 18. august 2021 truffet dom om, at en borger var skattepligtig af sine avancer på bitcoin erhvervet i 2011 og 2012. Der er tale om den første domstolsafgørelse om bitcoin og skat.

BAGGRUND

Skattestyrelsen havde truffet afgørelse om, at en borger var skattepligtig af en avance på 10.432.807 kr., som stammede fra bitcoins.

Borgeren har efterfølgende anlagt sagen hos Retten i Horsens, men grundet dens principielle karakter blev sagen henvist til Vestre Landsret til førsteinstansbehandling.

SAGEN KORT

Sagen vedrørte en borger som i perioden fra juni 2011 til juli 2012 havde erhvervet 359,18 bitcoins for i alt 12.320,56 kr. Borgeren var IT-kyndig og havde stor interesse for teknologien bag og omkring bitcoin. Borgeren udviklede ligeledes en særlig software til bitcoins, som han lagde ud på internettet til fri afbenyttelse. I den forbindelse modtog han bitcoins som donationer fra personer, som benyttede borgerens software. Der blev modtaget ca. 49 bitcoins i donationer, og de blev anvendt til at fortsætte driften af softwaren og dække omkostningerne på omkring USD 50 om måneden, som borgeren havde.

Borgeren foretog i 2018 et salg af 128 bitcoins for 10.432.807 kr., og det er dette salg som er omdrejningspunktet for sagen.

Salget stammede således fra (i) de bitcoins, som borgeren selv havde erhvervet, samt (ii) de bitcoins, som borgeren havde modtaget som donationer.

Vestre Landsret skulle således tage stilling til, om realiseringerne var skattepligtige og i givet fald efter hvilke regler.

VESTRE LANDSRET AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE 

Sagen var opdelt i to spørgsmål, (i) hvorledes bitcoins erhvervet i 2011-2012 var anset som erhvervet i spekulation og dermed skattepligtig efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og (ii) hvorledes bitcoins modtaget som donationer, var skattepligtige samt efter hvilke regler.

Vestre Landsret vurderede, at borgeren var skattepligtig af sine avancer på bitcoins i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Landsretten vurderede således, at borgeren havde erhvervet sin beholdning af kryptovaluta i 2011-2012 i spekulation.

Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at borgeren havde en dybdegående forståelse for bitcoins og markedet herfor, hvorfor borgeren måtte have haft kendskab til de større kursudsving med deraf følgende muligheder for betydelige fortjenester ved handel med bitcoins. Endvidere bemærker landsretten, at markedet for bitcoins var præget af betydelige kursudsving, lige inden borgeren erhvervede sine bitcoins første gang 14. juni 2011.

Vedrørende borgerens modtagne donationer var det landsrettens vurdering, at borgerens udvikling og drift af software for bitcoins kunne betegnes som hobbyvirksomhed. Det har den juridisk betydning, at donationerne reelt anses for eller sidestilles med vederlag for borgerens arbejde. Landsretten bemærker også, at selvom bitcoins var en gængs betalingsform blandt bitcoin-interesserede, så har bitcoins ikke karakter af et almindeligt anerkendt eller sædvanligt betalingsmiddel. ´

Landsretten vurderede således, at et senere salg af de modtagne bitcoins måtte anses som et tillæg til den oprindelige indkomst og følgelig skulle beskattes efter statsskattelovens § 4, litra a, svarende til principperne om beskatning ved vederlagsnæring i erhvervsvirksomhed.

Landsretten gav således Skatteministeret medhold i sagen.

VORES VURDERING

Landsrettens afgørelse er i stort omfang i overensstemmelse med den praksis, som Skatteministeriet har skabt.

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at landsretten anvender borgerens indgående viden og betydelige indsigt i bitcoin som et moment, der taler for, at erhvervelsen var sket i spekulationsøjemed. Det skyldes, at det tidligere er blevet bemærket af Skattestyrelsen og Skatterådet, at en personlig interesse taler for, at erhvervelsen ikke er sket i spekulationsøjemed.

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at landsretten ikke lægger vægt på størrelses på anskaffelsesbeløbet. Det kan imidlertid ikke afvises, at beløbet størrelse har indgået som et moment, der talte for spekulation.

Sammenfattende kan afgørelsen anvendes til at bekræfte, at Skatteministeriets nuværende praksis omkring beskatning af bitcoins samt fortolkning af statsskatteloven er i overensstemmelse med landsrettens fortolkning heraf.

Idet sagen blev førsteinstansbehandlet i landsretten, er det muligt at anke sagen til Højesteret. Sagen kan dermed på nuværende tidspunkt ikke betragtes som endelig

Dommen kan læses her.

SAMAR LAW FØLGER MED

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta følger Samar Law tæt med i praksis vedrørende beskatning af kryptovaluta. Vi har stor erfaring i at føre sager hos Skattestyrelsen og Landsskatteretten samt generel rådgivning i sager om beskatning af kryptovaluta. Ønsker du rådgivning om beskatning af kryptovaluta, opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.