HAR SKATTESTYRELSEN SENDT DIG ET BREV OM BESKATNING AF KRYPTOVALUTA?

HAR SKATTESTYRELSEN SENDT DIG ET BREV OM BESKATNING AF KRYPTOVALUTA?

HAR SKATTESTYRELSEN SENDT DIG ET BREV OM BESKATNING AF KRYPTOVALUTA?

 Et stigende antal danskere har modtaget et brev fra Skattestyrelsen om beskatning af kryptovaluta. Brevene sendes med henblik på at kontrollere, at personer og virksomheder har indberettet gevinster og tab på kryptovaluta korrekt. Hvis du har modtaget et sådant brev fra Skattestyrelsen, er det vigtigt, at du er opmærksom på dine rettigheder og forpligtelser.

HVAD ER FORMÅLET MED BREVET?

Hvis du har modtaget et brev fra Skattestyrelsen vedrørende beskatning af kryptovaluta, er det fordi, at Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om, at du har handlet kryptovaluta. Hvis du har handlet kryptovaluta, er der en sandsynlighed for, at du er skattepligtig af dine gevinster og fradragsberettiget for dine tab. Derfor har Skattestyrelsen en interesse i at kontrollere, at der er sket korrekt selvangivelse af realiserede gevinster og tab på kryptovaluta. Du kan læse mere om reglerne vedrørende den skattemæssige behandling af kryptovaluta i vores ”Ultimative guide om bitcoin og skat”. Guiden er en sammenfatning af de vigtigste regler og afgørelser inden for området baseret på vores erfaring de seneste år.

Brevet indgår altså som en kontrolsag mod modtageren af brevet og har til formål at kontrollere, at der er sket en korrekt selvangivelse af realiserede gevinster og tab på kryptovaluta. I sidste ende vil man modtage en afgørelse, hvor Skattestyrelsen typisk vurderer, om ens personlige indkomst for et givet indkomstår skal forhøjes (eller nedsættes).

I brevet beder Skattestyrelsen typisk modtageren sende:

 • Opgørelse af fortjeneste eller tab opgjort efter FIFO-princippet for hvert salg:
  • Gælder også for handel mellem forskellige virtuelle valutaer.
  • Oplys de anvendte kurser for hver transaktion.
 • Oplysning om hensigten med anskaffelsen af virtuelle valutaer.
 • Dokumentation for anskaffelsessum af virtuelle valutaer, der er solgt.
 • Dokumentation for salgssummer af virtuelle valuter, der er solgt.
 • Dokumentation for oprettelse af wallets.
 • Børser og vekseltjenester:
  • Dokumentation for oprettelse af brugerprofil.
  • Aftalevilkår i forbindelse med din oprettelse som bruger.
 • Transaktionsoversigter:
  • Fra alle børser og handelsplatforme.
  • Oversigt over løbende beholdning af virtuelle valutaer.
  • Oversigt over din beholdning af virtuelle valuta.
 • Formål med erhvervelse af kryptovaluta.
 • Eventuelt kontoudtog fra ens bankkonti.

 Skattestyrelsen beder om oplysningerne med henblik på at klarlægge de faktiske forhold og træffe afgørelse i sagen. Det er ikke ualmindeligt, at det ikke er muligt at tilvejebringe alle de efterspurgte oplysninger. Eksempelvis kan man have mistet dokumentationen for erhvervelsen af sine kryptovaluta, eller det kan være, at der slet ikke findes nogen dokumentation, og så er det naturligvis ikke muligt at sende denne til Skattestyrelsen. I et sådant tilfælde vil man på anden vis forsøge at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger. I det konkrete eksempel kan det være ved at aflæse kursen for de erhvervede kryptovaluta den pågældende dag. Kursen aflæses efter Skattestyrelsens praksis sædvanligvis på CoinMarketCap.

HVORDAN SKAL MAN BESVARE BREVET?

Samar Law har igennem de seneste år rådgivet i adskillige kontrolsager vedrørende beskatning af kryptovaluta. Baseret på vores erfaring er det vigtigt, at man er opmærksom på de forskellige faldgruber og de rettigheder, man har i forbindelse med en sådan kontrolsag.

Det er vigtigt, at man sammen med sin betroede rådgiver fra start drøfter en strategi for håndtering af sagen og sikrer sig vejledning om ens forpligtelser og rettigheder. Det er eksempelvis vigtigt, at man vurderer, om der overhovedet skal foretages en FIFO-opgørelse af ens handler, og om en sådan FIFO-opgørelse i så fald er korrekt beregnet. Det endelige resultat kan variere meget, afhængig af om man skal anvende FIFO- eller aktiv-for-aktiv-princippet.

HVORDAN HAR SKATTESTYRELSEN MODTAGET OPLYSNINGERNE?

Skatterådet traf i 2019 afgørelse om at pålægge tre danske handelsplatforme at udlevere oplysninger om skattepligtige danske personer og virksomheders handler med kryptovaluta i perioden fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2018. Skattestyrelsens bevæggrund for indhentelsen af disse oplysninger var at skabe et overblik over omfanget af danskernes handel med kryptovaluta samt at beskatte danske borgere korrekt i forbindelse hermed. Vi ser i vores arbejde også, at Skattestyrelsen bliver bekendt med borgeres handel med kryptovaluta igennem andre kanaler.

OPGRADERING PÅ TEKNOLOGIFRONTEN

Som led i en styrket kontrol har Skattestyrelsen for nyligt indkøbt et nyt it-værktøj, der skal gøre det nemmere at kortlægge og visualisere transaktioner foretaget med kryptovaluta. Det fremgår af Skatteministeriets pressemeddelelse af 11. februar 2021.  Det er endnu ikke meldt ud, hvornår Skattestyrelsen forventer at tage det nyt it-værktøj i brug, men det er et tegn på, at kontrollen i højere grad bevæger sig fra at blive udført manuelt til digitalt.

MANGLENDE INDBERETNING KAN VÆRE STRAFBART

I Skatteministeriets pressemeddelelse af 11. februar 2021 oplyste ministeriet endvidere, at manglende indberetning af handler med kryptovaluta kan medføre en straf. Konkret blev det bemærket, at Skattestyrelsen i 2019 og 2020 overdrog 48 sager til Skattestyrelsens straffesagsenhed. Skattestyrelsens straffesagsenhed skal herefter vurdere, om der er sket en overtrædelse af straffebestemmelser i skattelovgivningen. Såfremt Skattestyrelsens straffesagsenhed vurderer dette, vil sagen blive overdraget til politiet med henblik på retsforfølgelse.

Såfremt der er sket en overtrædelse af straffebestemmelserne i skattelovgivningen, vil det være forbundet med en bøde og eventuelt fængsel.

HVAD SKER DER, EFTER DU HAR MODTAGET EN AFGØRELSE FRA SKATTESTYRELSEN?

Skattestyrelsen vurderer, om skatteborgerens skattepligtige indkomst enten skal forhøjes eller reduceres, og om man dermed skal henholdsvis betale skat eller er fradragsberettiget. Hvis man er uenig i afgørelsen, kan man enten påklage afgørelsen til Skatteankestyrelsen eller indbringe den for domstolene.

Hvis Skattestyrelsen i sin afgørelse vurderer, at skatteborgerens personlige indkomst skal forhøjes, så kan man anmode om henstand for det skyldige beløb. Det vil sige, at du kan vente med at betale beløbet til efter afslutningen af klagesagen. Det er imidlertid vigtigt, at man er opmærksom på, at henstand ikke betyder, at beløbet rentefritages. Det fremgår af opkrævningslovens § 7, stk. 1. Myndighederne meddeler kun rentefritagelse i meget få sager og efter ”særlige omstændigheder”.

Spørgsmålet om rentefritagelse er særlig vigtigt, fordi inddrivelsesrenten er 8,05 % (2021).  Når du modtager afgørelsen, bør du derfor overveje at indbetale beløbet under protest og håbe på at få medhold i klagesagen, hvorefter beløbet skal tilbagebetales.

KONTAKT OS I DAG

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende beskatning af kryptovaluta. Har du modtaget et brev fra Skattestyrelsen og er i tvivl om, hvad du skal gøre? Så opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.