SKATTERÅDET I NY AFGØRELSE: SYMMETRISK BESKATNING PÅ KRYPTO-FUTURES

SKATTERÅDET I NY AFGØRELSE: SYMMETRISK BESKATNING PÅ KRYPTO-FUTURES

SKATTERÅDET I NY AFGØRELSE: SYMMETRISK BESKATNING PÅ KRYPTO-FUTURES

Har du handlet kryptovaluta og er frustreret over begreber som FIFO-opgørelse og asymmetrisk beskatning? Så er der hjælp på vej. I en ny afgørelse har Skatterådet taget stilling til en sag, hvor en dansk skatteyder ønskede at stifte et selskab med henblik på at handle perpetual futures. Afgørelsen bekræftede, at perpetual futures skal anses som finansielle kontrakter og dermed underlagt symmetrisk beskatning.

INDLEDNING

Samar Law har på vegne af en klient anmodet Skattestyrelsen om et bindende svar, hvori det blev spurgt, om det kunne bekræftes, at perpetual futures og quarterly futures kan behandles som finansielle kontrakter efter kursgevinstlovens § 29. Samtidig bad vi Skattestyrelsen bekræfte, at vores klients handler med futures kunne ske igennem et anpartsselskab og anses som erhvervsmæssige begrundet.

Sagen blev grundet dens principielle karakter henvist til Skatterådet, som besvarede samtlige spørgsmål bekræftende.

Der er tale om en væsentlig afgørelse for de personer, der enten som privatperson eller igennem et selskab ønsker at handle med kryptovaluta og beskattes symmetrisk.

Afgørelsen er i skrivende stund endnu ikke offentliggjort.

GÆLDENDE RET PÅ OMRÅDET

Beskatningen af kryptovaluta reguleres efter statsskatteloven. Det vil sige, at realiserede gevinster på kryptovaluta beskattes som personlig indkomst (ca. 52%), mens realiserede tab er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag (ca. 27%). Den asymmetriske beskatning kombineret med realisationsprincippet, hvorefter der sker en realisering af en kryptovaluta, hvis der veksles mellem to forskellige kryptovalutaer, medfører en skattemæssig retstilstand med tilfælde med en effektiv skattesats på over 100 %. Dette kan eksempelvis illustreres med følgende eksempel:

Person A ejer 1 bitcoin.

A sælger halvdelen af sin bitcoin med en gevinst på 110 kr.

Nogle dage senere sælger A den anden halvdel af sin bitcoin med et tab på 100 kr.

A har dermed haft en samlet reel gevinst på 10 kr.

A skal imidlertid betale ca. 55 kr. i skat og opnår ca. 30 kr. i fradrag.

A’s samlede beskatning bliver dermed 25 kr., svarende til en skatteprocent på 250 %.

FIFO-opgørelsen kombineret med den asymmetriske beskatning medfører en uhensigtsmæssig retstilstand, der selvsagt kan være afholdende for at foretage handler med kryptovaluta.

PERPETUAL FUTURES

Men hvad er perpetual futures?

Man kan grundlæggende handle kryptovalutaer på to måder: spot og futures. Ved handler med spot, er det selve kryptovalutaen, der handles det eksakte tidspunkt til markedskurs.

Omvendt gælder futures, herunder særligt perpetual futures. Handlen med disse er undertiden mere og mere udbredt, og flere handelsplatforme som Binance, FTX og Bitmex tilbyder handel hermed. Formålet med perpetual futures er, at de kombinerer fordelene ved traditionelle spotmarkeder og almindelige futures. Perpetual futures har flere ligheder med almindelige futures, men adskiller sig primært på følgende områder:

  • Der er ingen udløbsdato eller afviklingstidspunkt.
  • Perpetual futures efterligner margin-baseret spothandel og handles således meget tæt på det underliggende aktivs indeks-/markedspris.

Den sidste faktor medfører, at perpetual futures på mange måder kan anvendes som et alternativ til spothandler for kryptovaluta.

Samar Law gjorde i sagen gældende, at perpetual futures og quarterly futures opfylder betingelserne for en finansiel kontrakt efter kursgevinstlovens § 29, og dermed skal beskattes herefter. Skatterådet tiltrådte denne vurdering.

KURSGEVINSTLOVEN – OG HVAD SÅ?

Beskatning af finansielle kontrakter efter kursgevinstloven adskiller sig grundlæggende fra beskatning af formuegenstande efter statsskatteloven.

Kursgevinstloven giver mulighed for at foretage en nettoopgørelse af gevinster og tab. Har man i samme indkomstår haft en gevinst på 10 kr. og et tab på 10 kr., har man et skattegrundlag på 0 kr. og skal dermed ikke beskattes.

Hertil kommer, at en skattepligtig beskattes med 42%, og der gælder et bundfradrag i topskattegrundlaget på 47.400 kr. for positiv kapitalindkomst. Beskatningen er således mere fordelagtig for perpetual futures end for spothandler med kryptovaluta, der beskattes som personlig indkomst indtil 52,07%.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at tab og gevinster opgøres efter lagerprincippet modsat statsskatteloven, hvor gevinster og tab opgøres efter realisationsprincippet. Det betyder, at man hvert år skal selvangive et resultat, også selvom man ikke har realiseret en finansiel kontrakt i løbet af det pågældende indkomstår.

Hvis man har realiseret et tab i et indkomstår, men du ikke har nogle gevinster at fratrække tabet i, så kan du fremføre det og derfor bruge det til at modregne i fremtidige gevinster.

OPSTART AF VIRKSOMHED

Det indgik endvidere som et element i sagen, om det kunne anses som værende ’erhvervsmæssigt begrundet’, hvis spørgeren i sagen etablerede et kapitalselskab, hvis formål er at forvalte selskabets midler til at skabe et overskud gennem handel med perpetual futures.

Skatterådet tiltrådte vores vurdering og bekræftede, at der var tale om en erhvervsmæssig begrundet aktivitet. Det vil sige, at Skatterådet – modsat andre sager – ikke fandt, at handel med kryptovaluta hørte til privatsfæren, og at kapitalselskabets ejer dermed skal udbyttebeskattes af gevinsterne.

Med denne afgørelse bekræfter Skatterådet således, at handler med perpetual futures anses som finansielle kontrakter, hvilket er erhvervsmæssigt begrundet, og dermed ikke nødvendigvis en del af kapitalejerens personlige interesse.

KONTAKT OS I DAG

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende beskatning af kryptovaluta. Ønsker du rådgivning om beskatning af kryptovaluta, opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.