SKATTERÅDET: LÅSNING AF KRYPTOVALUTA UDGØR IKKE EN ”REALISERING”

SKATTERÅDET: LÅSNING AF KRYPTOVALUTA UDGØR IKKE EN ”REALISERING”

SKATTERÅDET: LÅSNING AF KRYPTOVALUTA UDGØR IKKE EN ”REALISERING”

Skatterådet fastslår i en afgørelse, at låsning (“lock-up“) og frigivelse af kryptovalutaer på tjenesten Nexo.io ikke udgør en realisering. Afgørelsen har betydning for danskere, der investerer i kryptovaluta og anvender både centrale og decentrale tjenester, som tilbyder låsning af kryptovaluta mod opnåelse af “earn rewards” som eksempelvis Aave og Summer.fi. Desuden giver den et vigtigt bidrag til fortolkning af realisationsbegrebet.

Baggrund

Afgørelsen blev truffet på baggrund af en anmodning om et bindende svar, hvor en skatteyder ønskede afklaring omkring den skattemæssige behandling af ”låsning” af indskud på Nexo.io med henblik på at opnå et afkast. Nexo.io er en platform, hvor man kan ”låse” sine kryptovaluta mod tildeling af afkast, såkaldte ”earn rewards”. Afgørelsens centrale spørgsmål var, om det skulle anses som en realisering efter statsskattelovens § 5 at ”låse” kryptovaluta med henblik på at opnå et afkast. For mere generel information om beskatning af kryptovalutaer henvises der til vores ultimative guide til bitcoin og skat.

Realisationsprincippet

Sagen drejer sig primært om den juridiske fortolkning af “realisering” efter statsskatteloven og nærmere specifikt, om en ”låsning” af kryptovaluta skulle medføre, at de låste kryptovaluta skulle anses som realiseret. Indledningsvist vurderede Skatterådet, hvorledes et indskud af kryptovaluta på Nexo.io platformen kunne betragtes som en pengefordring ifølge kursgevinstlovens § 1. En pengefordring er defineret som en fordring, der giver kreditor et retligt krav på udbetaling af et bestemt pengebeløb. Det vil sige en forpligtelse, som debitor udelukkende kan frigøre sig fra gennem pengebetaling. Gevinster eller tab på sådanne fordringer skal normalt beskattes som en rente eller en kursgevinst.

Skatterådet vurderede imidlertid, at da indskuddene var i form af kryptovalutaer, skulle de skattemæssigt anses som et formuegode fremfor en pengefordring. Dette betød, at de ikke var omfattet af kursgevinstloven, men i stedet underlagt realisationsprincippet i statsskatteloven.

Realisationsprincippet indebærer, at enhver indkomst eller tab kun påvirker den skattepligtige indkomst ved realisation, dvs. når formuegodet er blevet solgt. Det næste retlige spørgsmål er dermed, om låsningen af kryptovaluta på Nexo.io skal anses som en realisering. Det er Skatterådets opfattelse, at realisering skal forstås som afståelse, indfrielse eller lignende former for rettighedsovergang. Skatterådet finder ligeledes, at ændringer i aftalegrundlaget for et aktiv kan bevirke, at aktivet må anses for helt eller delvist realiseret, jf. SKM2023.306.SR.

Skatterådet fastslog, at ejendomsretten over de ”låste” kryptovaluta blev bevaret. Skatterådet lagde i den forbindelse vægt på, at spørger i aftaleperioden hverken kunne hæve de ”låste” kryptovalutaer eller opsige aftalen med Nexo.io. Det forhold, at spørger bevarede ejendomsretten, var afgørende i Skatterådets vurdering af, at låsningen ikke medførte realisering efter statsskattelovens § 5.

Skatterådet tillagde det endvidere betydning, at der ikke skete en overførsel af rettigheder under denne “låsning”, og at de indskudte kryptovalutaer ikke ændrede karakter i processen.

Skatterådet konkluderede dermed, at “låsning” på Nexo.io ikke medførte en realisering. Skatterådet bemærkede endvidere, at en frigivelse af de låste kryptovalutaer heller ikke skulle betragtes som en realisering, og derfor hverken er skattepligtig eller fradragsberettiget.

Konklusion

Det har længe været almindeligt kendt, at en låsning som den i sagen omhandlende ikke medfører en såkaldt skatterelevant begivenhed i udlandet. Særligt i USA har dette synspunkt været udbredt og anvendt i forskellige sammenhænge til at skatteoptimere.

Med denne afgørelse har Skatterådet bekræftet, at et lignende synspunkt er gældende efter dansk ret, hvor det længe har været anset, at der sker en realisering af kryptovaluta, når der sker en veksling. Idet at der ikke sker nogen veksling i denne sag, og idet at ejendomsretten til de indskudte kryptovaluta bevares, bekræfter Skatterådet således, at der ikke sker nogen realisering, når man låser sine kryptovaluta på centrale platforme.

Denne sag vedrører Nexo.io, men det er vores vurdering, at Skatterådets begrundelse på dette punkt er generelt formuleret, og derfor rækker videre end blot Nexo.io. Vi vurderer derfor, at Skatterådets afgørelse finder anvendelse på andre lignende platforme, herunder decentrale finansielle tjenester (”DeFi”) som Summer.fi og Aave.

Skatterådets afgørelse kan læses her.

Kontakt os i dag

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende beskatning af kryptovaluta. Har du modtaget et brev fra Skattestyrelsen og er i tvivl om, hvad du skal gøre? Så opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.