DAC8: NYE REGLER FOR UDVEKSLING AF INFORMATIONER OM BESKATNING AF KRYPTOAKTIVER

DAC8: NYE REGLER FOR UDVEKSLING AF INFORMATIONER OM BESKATNING AF KRYPTOAKTIVER

DAC8: NYE REGLER FOR UDVEKSLING AF INFORMATIONER OM BESKATNING AF KRYPTOAKTIVER

Vi redegør for indholdet og betydningen af de nye regler nedenfor.

Du kan følge Samar Law LinkedIn for at blive opdateret løbende.

BAGGRUND

I takt med udbredelsen af det indre marked er der opstået et behov for et større samarbejde mellem medlemsstaternes skattemyndigheder i EU. DAC-direktiverne forsøger at bidrage til dette ved at indføre et regelsæt for, hvornår aktører i medlemsstaterne har en under- eller indberetningspligt omkring informationer, der har en skatteretlig relevans.

Ét af disse områder vedrører kryptoaktiver. Alt imens MiCA pålægger omfattede enheder visse regulatoriske forpligtelser, indeholder MiCA ingen hjemmel til at dele data, som de af MiCA omfattede enheder indsamler. Derved har skattemyndighederne i eksempelvis Danmark ikke nogen nem mulighed for at tilgå data, som skattemyndigheder i andre medlemslande indsamler. Dette gør DAC8 imidlertid op med.

DAC8 er et direktiv, der tilfører medlemsstaterne en række beføjelser til at samarbejde på et mellemstatsligt niveau, bl.a. med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse indenfor området for kryptoaktiver.

NY REGULERING

DAC8 pålægger udbydere af kryptoaktivtjenester at udveksle oplysninger med de relevante skattemyndigheder. Udbydere af kryptoaktivtjenester har således en pligt til at indberette kundeoplysninger samt oplysninger omkring kundens transaktioner til skattemyndighederne.

Forpligtelserne efter DAC8 vil i praksis foregå i de følgende tre trin:

  1. De omfattede enheder er forpligtet til at indsamle oplysninger om deres brugere og brugernes transaktioner. Se nærmere nedenfor vedrørende de præcise oplysninger, der skal indsamles.
  2. De omfattede enheder skal indberette de indsamlede oplysninger til de relevante skattemyndigheder.
  3. Den skattemyndighed, som har modtaget oplysningerne i trin 2 ovenfor, skal dele oplysningerne til den skattemyndighed, hvor brugeren er hjemhørende.

HVEM ER OMFATTET AF DAC8?

DAC8 er selvsagt gældende for alle udbydere af kryptoaktivtjenester inden for EU, som det er defineret i MiCA, samt operatører af kryptoaktiver. Sidstnævnte skal forstås som enheder, der gør det muligt at udføre en udvekslingstransaktion eller overføre kryptoaktiver.

De omfattede enheder vil derudover også være enheder, der er hjemhørende udenfor EU. Disse enheder skal lade sig registrere i én medlemsstat for at kunne opfylde forpligtelserne i DAC8. Det vil i praksis sige, at handelsplatforme som Coinbase og Binance, der begge er hjemhørende udenfor EU, skal registreres i en medlemsstat i EU, hvorefter handelsplatformene pålægges at dele bruger- og transaktionsoplysninger med skattemyndighederne i registreringsmedlemsstaten. Efterfølgende skal denne medlemsstat dele disse oplysninger med skattemyndighederne i de lande, hvor de pågældende brugere er hjemhørende.

HVILKE OPLYSNINGER ER DER TALE OM?

Kort fortalt skal de indberetningspligtige udbydere af kryptoaktivtjenester indberette følgende oplysninger om sig selv, deres brugere og de gennemførte transaktioner:

  • Om de indberetningspligtige udbydere af kryptoaktivtjenester: navn, adresse, skatteregistreringsnummer (TIN-nummer) og det internationale registreringsnummer (LEI-koden).
  • Om deres brugere: navn, adresse, bopælsmedlemsstat(er), TIN-nummer, fødselsdato- og sted.
  • Om transaktionerne (overførsel eller veksling til andre kryptoaktiver eller fiat-valutaer): kryptoaktivernes fulde navn, antal kryptoaktiver, antal transaktioner og betalte og modtagne bruttobeløb.

Efter DAC8 skal de indberetningspligtige enheder foretage reelle og faktiske indberetninger. En manglende efterlevelse af forpligtelserne er forbundet med straf. Eksempelvis kan der tilkendes bøder til de indberetningspligtige enheder ved manglende indberetning efter to påmindelser, og hvis en bruger ikke fremlægger de påkrævede oplysninger efter to påmindelser, må brugeren ikke gennemføre transaktionen.

DAC8 vil derfor give skattemyndighederne indsigt i et markant større sæt af data – både vedrørende kryptoaktivbrugerne og transaktionerne med kryptoaktiver. Dermed vil DAC8 påvirke både enkeltpersoner samt udbydere af kryptoaktivtjenester. Sidstnævnte påvirkes i form af ovennævnte forpligtelser, der videre fører til, at skattemyndighederne kan sammenligne udbydere af kryptoaktivtjenesters indsendte data med oplysningerne i kryptoaktivbrugernes selvangivelser. Dermed har skattemyndighederne i langt højere grad mulighed for at kontrollere, om selvangivelserne er korrekte.

HVORNÅR TRÆDER REGLERNE I KRAFT?

Direktivet trådte i kraft den 13. november 2023 og skal implementeres i national ret senest den 31. december 2025, hvorefter det vil have virkning på de omfattede enheder.

Direktivet kan findes her.

VORES VURDERING

Den skattemæssige behandling af kryptoaktiver har i høj grad været begrænset til alene at omhandle de oplysninger, som skatteyderne selv har delt med skattemyndighederne. Skattestyrelsen har flere gange indhentet oplysninger fra danske handelsplatforme (omtale her), men denne adgang har alene været begrænset til danske enheder. Dette står i kontrast til den skattemæssige behandling af handel med finansielle instrumenter, som i højere grad beror på tredjepartsindberetninger på mellemstatsligt niveau.

DAC8 vil indføre et regelsæt, som vil sikre en mere transparent skattemæssig ramme, hvor skattemæssige kontrolsager i højere grad vil bero på automatisk indberettede oplysninger fra tredjemand fremfor manuelt delte oplysninger fra skatteyderen.

Såfremt du måtte have spørgsmål til reglerne i DAC8, står vi naturligvis til rådighed.

KONTAKT OS I DAG

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende beskatning af kryptovaluta. Ønsker du rådgivning om beskatning af kryptovaluta, opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.