forretningsbetingelser

Vores rådgivning og interessekonflikt

Samar Laws rådgivning er alene baseret på dansk ret. Klienter kan således kun anvende den rådgivning, Samar Law yder, på sager, der er underlagt dansk ret.

Samar Law udfører konflikttjek i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Inden påtagelse af et nyt opdrag afklarer Samar Law, om der foreligger en interessekonflikt, inden Samar Law påtager sig en sag.

Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, frasiger Samar Law sig sagen.

Hvidvaskpolitik

Samar Law er som registreret advokatvirksomhed underlagt reglerne i hvidvaskloven. Samar Law har derfor pligt til bl.a. at indhente og opbevare identitetsoplysninger i henhold til hvidvasklovens regler herom. Klientens afgivelse af identitetsoplysninger mv. anses for et samtykke til, at Samar Law kan videregive disse til finansielle institutioner mv. til brug for opfyldelse af de pligter, der følger af hvidvaskloven.

Salær og fakturering

Samar Laws salær fastsættes på baggrund af en række parametre i henhold til Advokatsamfundets regler herom, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar tidspres, mv. Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.

Overfor forbrugere og efter anmodning af vores øvrige klienter afgiver vi altid inden påbegyndelse af en sag et estimat over vores forventede salær, og hvad vores arbejde vil bestå i. Såfremt det viser sig, at vores salær vil overstige vores estimat, vil vi straks orientere klienten herfor samt angive en begrundelse.

Vi fakturer som udgangspunkt, når sagen er afsluttet eller med passende mellemrum, fx efter afslutningen af en proces under en større sag. Betalingsbetingelserne er som anført i fakturaen 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

Udlæg

Klienten faktureres særskilt for udlæg og relevante omkostninger forbundet med udførelsen af en sag.

Ansvar

Samar Law er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler. Samar Law har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring gennem et anerkendt forsikringsselskab.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til at udgøre 10 gange honoraret for den pågældende opgave og kan aldrig overstige 2,5 mio. kr. Vi kan højst gøres ansvarlige for direkte tab og dermed ikke økonomiske konsekvenstab som driftstab, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Samar Law er underlagt dansk ret. Hvis en tvist mellem en klient og Samar Law ikke kan løses ved mundtlig forhandling, skal den løses ved den kompetente danske domstol.