SKAL SELSKABER LAGERBESKATTES AF KRYPTOVALUTA?

SKAL SELSKABER LAGERBESKATTES AF KRYPTOVALUTA?

SKAL SELSKABER LAGERBESKATTES AF KRYPTOVALUTA?

 Det korte svar er nej. Der er dog nogle vigtige momenter, man skal være opmærksom på, når man som kapitalejer vurderer sit selskabs skattepligt i forbindelse med investeringer i kryptovaluta. Skatterådet har i en nylig afgørelse udtalt sig om disse emner, som vi samler op på i denne nyhed.

Skatterådet har i et bindende svar af 31. maj 2022 besvaret en række spørgsmål omkring beskatning af kryptovaluta i selskabsform.

Det er således det første bindende svar, hvor Skatterådet udtaler, hvordan et selskab, der investerer i kryptovaluta, skal beskattes.

Den konkrete sag vedrører et kapitalselskab, som er stiftet med det formål at foretage investeringer i kryptovaluta og skabe et afkast herpå.

LAGERPRINCIPPET ELLER REALISATIONSPRINCIPPET? 

Det gælder som udgangspunkt efter aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, at selskaber skal lagerbeskattes af gevinster og tab på aktier og værdipapirer. Det betyder, at indkomstårets gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning indkomstårets begyndelse. Det betyder i praksis, at der sker en beskatning af gevinster (eller at der gives fradrag for tab), selv om kryptovalutaerne ikke er realiseret.

Skatterådet har nu bekræftet, at kryptovaluta i et selskab beskattes efter realisationsprincippet. Det vil sige, at gevinster (eller tab) først bliver beskattes på tidspunktet for et selskabs afståelse af kryptovaluta. Det betyder, at ikke-realiserede gevinster ikke beskattes. Dette skyldes, at kryptovaluta anses som et formuegode, som dermed ikke er omfattet af kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven eller andre skatteretlige særlove. Dermed beskattes kryptovaluta i selskabsform efter statsskattelovens §§ 4-6.

UDGØR “GAS FEES” EN DRIFTOMKOSTNING I SELSKABET? 

Når der foretages transaktioner med kryptovaluta, betales der typisk et gebyr, også kaldet ’gas fees’, til blockchain netværket. Spørgsmålet er, om et selskab, der investerer i kryptovaluta, kan opnå fradrag for denne udgift som en driftsudgift efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Betingelsen herfor er, at der skal være tale om en udgift, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Hertil gælder det, at der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

I sagen fandt Skatterådet, at gas fees – i overensstemmelse med øvrig praksis – ikke kan fradrages som en driftsomkostning men i stedet skal henholdsvis tillægges anskaffelsessummen og fragå i afståelsessummen.

Endelig bekræftede Skatterådet, at FIFO-princippet også anvendes ved et selskabs handler med kryptovaluta, medmindre de afståede kryptovaluta kan identificeres. I givet fald skal aktiv-for-aktiv princippet anvendes.

Skatterådets afgørelse kan læses her.

KONTAKT OS I DAG

Som Danmarks eneste specialistkontor indenfor kryptovaluta har Samar Law stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende beskatning af kryptovaluta. Har du modtaget et brev fra Skattestyrelsen og er i tvivl om, hvad du skal gøre? Så opfordrer vi dig til at kontakte advokat Payam Samarghandi på payam@samarlaw.dk eller mobil 60793777 for en uforpligtende samtale.